תנאי שימוש

אנו, בשני שרותי מטען בינלאומיים (ש.ב.) בע"מ עושים את מירב המאמצים לאפשר ללקוחותינו לעיין במסמכים הקשורים

למשלוחים המבוקשים על ידם והמבוצעים על ידנו בזמן אמת, ככל האפשר וכדי שהמידע בתיקי יהיה עדכני ככל הניתן.

יובהר כי המסמכים כשלעצמם אינם מהווים את כל המידע הרלבנטי לגבי כל משלוח ומשלוח.

לפיכך יובהר כי אין בעיון במסמכים שבאתר כדי להוות תחליף לברור ממשי מול עובדי חברתנו בכל הקשור למצב התיק

והמשלוח הרלבנטי שכן תמיד יכולים להיות עדכונים ו/או מסמכים שטרם נסרקו למערכת.

הנתונים הסופיים והמחייבים לגבי כל משלוח ומשלוח הם אלו שיופיעו במחשב חברתנו ובתיק הלקוח/המשלוח הרלבנטי.

אשר על כן תנאי לעיון במערכת הינו כי אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד שני שרותי מטען

בינלאומיים (ש.ב.) בע"מ, ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור למשלוח זה או אחר וכי הלקוח מסכים כי המידע הסופי והמחייב

הינו זה שמצוי בתיק הלקוח ו/או המשלוח במערכות שני שרותי מטען בינלאומיים (ש.ב.) בע"מ.